Переглянути всі підручники
<< < 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > >>

 

Навчальне видання

Воронцова Тетяна Володимирівна Пономаренко Володимир Степанович

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

Підручник

для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Наказ № 179 від 17.03.2008

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Літературне редагування Л. Воронович

Художнє оформлення, дизайн С. Шпак Технічний редактор Т. Піхота Коректор С. Гайдук Відповідальні за випуск В. Пономаренко, М. Мельников

Підписано до друку 04.06.2008 р. Формат 70x100/16. Папір офсетний. Гарнітура Петербург. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 13,0. Обл.-вид. арк. 14,3. Тираж 229 700 прим. Зам. № 8153.

Свідоцтво про внесення суб'єкта до Державного реєстру видавців № 374 від 22.03.2001

ЗАТ «Алатон», 01034, Київ-34, а/с 269, тел./факс: 288-28-80, 288-28-81

Віддруковано з готових діапозитивів на ДП «Державна картографічна фабрика» 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серії ДК № 869 від 26.03.2002 р.

 

Переглянути всі підручники
<< < 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > >>
Хостинг от uCoz